Nová webová aplikace určená místním akčním skupinám navazuje na aplikaci Přehled projektů, kterou jsme v roce 2014 zprovoznili celkem pro deset místních akčních skupin. Aplikace umožňuje sledovat projekty financované prostřednictvím MAS z PRV, IROP, OPZ, OPŽP, eventuálně i dalších zdrojů, vyhodnocovat plnění ukazatelů (indikátorů) za jednotlivé projekty i za MAS jako celek a také sledovat finanční plán.

Pokud jste webové stránky zřizovali před pěti a více lety, už nemusí odpovídat současným požadavkům, ať vzhledovým nebo funkčním. Pak je na místě při zahájení nového programového období zvážit vytvoření kompletního nového webu. Navíc nabízíme spolupráci s místními IT specialisty, které budete mít vždy po ruce.

Pro místní akční skupiny připravujeme také jednoduché weby pro potřeby povinné publicity projektů, které to vyžadují (projekty spolupráce a pod.).

Kancelář MAS je webová platforma, která obsahujeněkolik vzájemně provázaných tabulek a aplikací, určených autorizovaným uživatelům v místní akční skupině. Aplikace jsou zaměřeny na vnitřní komunikaci v MAS, naplnění administrativních požadavků a další rutinní činnosti, které jsou v současné době řešeny pomocí kancelářských balíků typu Office.

Místní akční skupiny, které se chtějí zapojit do programového období 2014-2020, musí prokázat splnění standardů daných metodikou Ministerstva zemědělství. Součástí standardů jsou i konkrétní požadavky na obsah webových stránek MAS. Nabízíme Vám možnost tyto požadavky snadno naplnit pomocí jednoduchých databázových aplikací, které umíme rychle zprovoznit, pomoci Vám s jejich naplněním daty a zapojit je do webu MAS tak, aby dobře navazovaly na stávající stránky.

Přehled modulů pro naplnění standardů MAS

Na základě zkušeností získaných při tvorbě webových stránek pro několik MAS jsme připravili sadu typových databázových aplikací, které mohou MAS okamžitě využít. Zde jsou podrobněji popsány.

Jedna z nejžádanějších webových tabulkových aplikací pro MAS - používá jí už více než deset MASek! Je určená k prezentaci projektů, které byly financovány z PRV prostřednictvím MAS, umožňuje ale i zobrazit projekty spolupráce, do nichž se MAS zapojila. Rychlé zprovoznění, snadné zapojení do stávajících www stránek.

Technická pomoc k přípravě integrované strategie MAS

Společnost SEAL, s.r.o. zajišťuje technickou pomoc místním akčním skupinám při přípravě podkladů do integrovaných strategií území, které MAS realizují v souladu s výzvou MMR v rámci operačního programu Technická pomoc. Cílem je zjednodušit tvorbu grafů, kartogramů a datových tabulek z dat o členských obcích MAS, a to za pomoci webového portálu ISU.cz. Jde o robustní databázovou aplikaci, dostupnou pro pracovníky MASek, které se do projektu zapojí.

Více již nyní na http://www.isu.cz!

Mapové portály MAS Moštěnka a Moravská brána

Další možnost využití technologií mapových aplikací v kombinaci s využitím rozsáhlé databáze údajů o obcích.

Všechny tři typy aplikací, které společnost SEAL, s.r.o. nabízí - publikační systém, databázové a mapové aplikace - spolu mohou vzájemně komunikovat, být použity společně v rámci jednoho webu, a mohou tak dát Vaší webové prezentaci nový rozměr.